Privatlivspolitik for Psykologerne Kjær & Hoffmann

Behandling af dine oplysninger
Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række
personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik
beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Psykologerne Kjær og Hoffmann indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant
for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer
  og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Mulighed for aktindsigt
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven 
  og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til
   at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
   af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske
   kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene
ovenfor, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med
følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til  forsikringsselskaber.

Det juriske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives
  i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af
  Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter
  reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens
  artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en
videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.
Vores databehandlere er p.t.:

 • Azedo
 • Terapeutbooking

Opbevaring og slettepolitik
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde
hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag,
hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte
oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse
mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelse, som
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at
kontakte os på tlf. 86829584 eller på mail: kontakt@khpsyk.dk

Adresseoplysninger på klinikken:
Psykologerne Kjær og Hoffmann  Vejlsøvej 51, bygning N
8600 Silkeborg
Danmark

Dato: 1. september 2021